ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,950,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 26 มี.ค. 62
เป็นเงิน 1,950,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 1,950,000.-บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ยูเนี่ยน
(3) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(4) บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.นุโรจน์ พรหมประภัศร
6.2 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15627429781.pdf