ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) 100215 แบบ SHS-C 6/40 หมายเลขทะเบียน ๒ – ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) 100215 แบบ SHS-C 6/40 หมายเลขทะเบียน ๒ – ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ
6.3 ร.ต.สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการประกาศ ณ วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15628148441.pdf