ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่องจักร CNC จำนวน 7 ชุด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่องจักร CNC จำนวน 7 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,663,108.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 29 เม.ย. 62
เป็นเงิน 2,663,108.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 380,444.-บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(4) บริษัท ไอ-เอ็กซ์เปิร์ต จำกัด
(5) บริษัท ดีเคพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.นุโรจน์ พรหมประภัศร
6.2 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15628177241.pdf