ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47


๑. ชื่อโครงการ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๙๓,๖๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ พ.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๓,๙๙๓,๖๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๑,๙๕๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลต้า เทคโนโลยี)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท. จักรวาล เรือนคำ
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15634166671.pdf