ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง
รวม ๑๖๐ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๙๑,๘๑๑.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๓๓๕/๖๒, ๒๑ มี.ค. ๖๒ ลง ๗ พ.ค. ๖๒
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๘,๐๙๑,๘๑๑.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญา ศซส.สพ.ทบ.
เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลง ๕ พ.ย. ๖๑
5.1
5.2
5.3
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.คณพศ กุสินานนท์ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.ชาญณรงค์ คุณวงศ์ กรรมการ
6.3 ร.ต.ธีรวัฒน์ กล้าหาญ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15634212191.pdf
15634212192.pdf
15634212193.pdf
15634212194.pdf