ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุน ยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด 75 มม. (ซ้อมรบ) จำนวน 500 นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม 69 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุน ยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด 75 มม.
(ซ้อมรบ) จำนวน 500 นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ )
รวม 69 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 646,449.94 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 4 เม.ย. 62, 22 เม.ย. 62
เป็นเงิน 646,449.94 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคากลาง
(1) หจก. เจ.พี.ยูเนี่ยน
(2) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(3) บ.ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
(4) บ.กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2 จ.60 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ (ศอ.) 31/2560 ลง 7 ก.พ. 60
5.3 จ.61 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ (ศอ.) 37/2561 ลง 28 ส.ค. 61
5.4 จ.กช. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย กช.
ตาม หนังสือ กช. ที่ กห 0441/3671 ลง 27 ต.ค. 61
5.5 จ.ยย.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย ยย.ทบ.
ตาม หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ต่อ กห 0447/1896/62 ลง 6 มี.ค. 61
5.5 จ.พธ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย พธ.ทบ.
ตามหนังสือ พธ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0445/3056 ลง 27 มี.ค. 62 และ
หนังสือ พธ.ทบ. ที่ กห 0445/12407 ลง 13 พ.ย. 61
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.สมควร คงยิ่ง
6.2 พ.ต.ธนัท น้ำจันทร์
6.3 พ.ต.ศราวุธ ทองไชย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15634236961.pdf