ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)


๑. ชื่อโครงการ กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๕,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ พ.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๑,๙๔๕,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๑๙.๔๕.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท ไทยอามส์ จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15634293791.pdf