ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป.2815-00-178-0268 ENGINE , DIESEL W/CONTAINER :


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป. 2815-00-178-0268 ENGINE ,
DIESEL W/CONTAINER จำนวน 10 EA
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,980,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เป็นเงิน 9,980,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคา EA ละ 998,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15634349251.pdf