ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓
จำนวน ๒ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓,๒๘๐ .- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๓,๒๘๐ .- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.ท.ประยุทธ ทองเลิศ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.ณัฐวุฒิ ประจิตร กรรมการ
6.3 ร.ต.ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15638702641.pdf