ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ.คณพศ กุสินานนท์ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.ชาญณรงค์ คุณวงศ์ กรรมการ
6.3 ร.ต.ธีรวัฒน์ กล้าหาญ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15638715491.pdf