ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน ๑๔ รายการ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ)
จำนวน ๑๔ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๗,๘๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๔๐๒/๖๒, ๒๗ มี.ค. ๖๒ ลง ๗ พ.ค. ๖๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๘๐๐.- บาท
๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขาย ศซส.สพ.ทบ.
เลขที่ ๘/๒๕๖๒ ลง ๕ พ.ย. ๖๑
๕.๑ บริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท. คณพศ กุสินานนท์ ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท. ชาญณรงค์ คุณวงศ์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต. ธีรวัฒน์ กล้าหาญ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15639337041.docx
15639337042.pdf
15639337043.pdf
15639337044.pdf