ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๖๘๓/๖๒, ๑๙ เม.ย. ๖๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๖๒
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๙,๙๕๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ยูเนียน
๕.๓ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.คณพศ กุสินานนท์ ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท.ชาญณรงค์ คุณวงศ์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต.ธีรวัฒน์ กล้าหาญ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15639345791.pdf
15639345792.pdf
15639345793.pdf