ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด


1. ชื่อโครงการ จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2
และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,394,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 เม.ย. 62
เป็นเงิน 6,394,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2
จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 639,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,394,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2562
ลง 27 พ.ย. 62
5.2 ราคาจากบริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.จักรวาล เรือนคำ
6.2 ร.ท.ทวนชัย สติภา
6.3 ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15639607341.pdf