ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 43 เครื่อง


1. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5
คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 43 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 39,788,110.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เป็นเงิน 39,788,1100.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5.2 ราคาจาก บริษัท ลอยย์ เทคดนโลยี จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.พิสัย ศรีกำเหนิด ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.อนันท์ วรรณโก กรรมการ
6.3 ร.ต.กฤติพงศ์ สุขสำราญ กรรมการและเลขานุการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15639614631.pdf
15639622242.pdf