ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒
จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๖,๑๖๓.๕๐.- บาท
๔. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๓๓๒/๖๒, ๒๑ มี.ค. ๖๒ ลง ๗ พ.ค. ๖๒
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๖,๑๖๓.๕๐.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๕.๑ บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ยูเนี่ยน
๕.๓ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท. ธวัชชัย ใจใหญ่ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ท. เดชพระคุณ ธนาคุณ กรรมการ
๖.๓ ร.ต. พรหมานนท์ ราษฎร์บัณฑิต กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15641149731.pdf