ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อไฟฉายประจำกาย จำนวน 12 กระบอก


๑. ชื่อโครงการ ซื้อไฟฉายประจำกาย จำนวน 12 กระบอก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 192,300.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เป็นเงิน 192,300.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคา EA ละ 16,025.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15644603621.pdf