ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 2 ½ ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 7 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,249,346.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เป็นเงิน 1,249,346.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.2 สืบราคาจาก บริษัท ส.สยามเทรดดิ้ง (๒๕๕๙) จำกัด
6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15647306881.pdf
15646525912.pdf