ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ ชุด


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง)
จำนวน ๑๘ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๙๗๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๙๗๔/๖๒, ๒ พ.ค. ๖๒ ลง ๑๕ พ.ค. ๖๒
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้จากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด
๕.๒ บริษัท เอกรัชต์ จำกัด
๕.๓ บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท.นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ
๖.๓ ร.ต.สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15647275751.pdf
15647275752.pdf
15647275753.pdf