ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ. ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม


จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ. ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15647304781.pdf
15647304782.pdf