ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 2 ½ ตัน
เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 23 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,999,998.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28
มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 6,999,998.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2
ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และตามสัญญาเลขที่
10/2562 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5.2 สืบราคาจาก บริษัท ส.สยามเทรดดิ้ง (๒๕๕๙)
จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธาน
กรรมการ
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการประกาศ ณ วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15649789591.pdf
15649789592.pdf