ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีพ่นวัสดุ สะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๓๙ คลัง พื้นที่รวม ๓๗,๕๕๗ ตร.ม.


1. ชื่อโครงการ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีพ่นวัสดุ สะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๓๙ คลัง พื้นที่รวม ๓๗,๕๕๗ ตร.ม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๙๗๒,00๘.๓๐ บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 2562
เป็นเงิน ๑๖,๙๗๒,00๘.๓๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๙/2562
ลง 27 กุมภาพันธ์ 256๒
5.2 ราคาจาก บริษัท ไรท์ ซิสเต็ม จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.พิสัย ศรีกำเหนิด ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.อนันท์ วรรณโก กรรมการ
6.3 ร.ต.กฤติพงศ์ สุขสำราญ กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15650089871.pdf
15650089872.pdf