ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก.ขนาด 7.62 มม. เอ็มจี 3 จำนวน 35 กระบอก รวม 99 รายการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก.ขนาด 7.62 มม. เอ็มจี 3 จำนวน 35 กระบอก
รวม 99 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,245,510.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 14 พ.ค. 62
เป็นเงิน 7,245,510.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
- ส. สืบราคากลาง
(1) บริษัท ยูไนเต็ด ดีเฟนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
(2) บริษัท ขัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
(3) บริษัท ฟีโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(4) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (1944) จำกัด
(5) บริษัท อาทีแอล อีควิปเมนท์ จำกัด
(6) หุ้นส่วนผู้จัดการ ชวาลย์กิจ เอ็นจิเนียริ่ง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.นุโรจน์ พรหมประภัศร
6.2 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์ภัทร์
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15650760981.pdf