ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑


๑.ชื่อโครงการ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖,๗๑๑,๓๐๐.- บาท

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๑๔๙,๙๔๐.- บาท ราคา/หน่วย ๙๖,๗๑๑,๓๐๐.- บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด
บริษัท IMI SYSTEMS LTD.

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15650781211.doc