ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C5/53, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่3 หมายเลข C5/9 และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P5/4 รวม 3 เครื่อง


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C5/53, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่3
หมายเลข C5/9 และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P5/4 รวม 3 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) 23 พ.ค.62
เป็นเงิน 2,000,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคา
(1) บ.มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บ.ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(3) หจก.เจ.พี.ยูเนี่ยน
(4) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง )
6.1 พ.ท.สุชิน เรืองสมบูรณ์
6.2 ร.อ.กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์
6.3 ร.ต.วิคาร ศรีอักษร


ประกาศ ณ วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15650783411.pdf