ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ


๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๙๙,๘๙๐ .-บาท
๔. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๙๙,๘๙๐ .-บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๕.๑ บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด
๕.๒ บริษัท นิว ออโต้โมทีฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามพานิช
๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ. ประยุทธ ทองเลิศ ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท. ณัฐวุฒิ ประจิตร กรรมการ
๖.๓ ร.ท. ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15651439961.pdf
15651436452.pdf