ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 60 เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 5 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 60 เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 5 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,577,540.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 5,577,540.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 สืบราคาจาก บริษัท ออโต้ เอ็นเทค โซลูชั่น จำกัด
5.2 สืบราคาจาก บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ กรรมการ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15651681071.pdf
15651681072.pdf