ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้ง รยบ.ขนาด 3/4 ตัน M37 B1


๑. ชื่อโครงการ จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบน รยบ.ขนาด 3/4 ตัน M37 B1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,520,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 16,520,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคาชุดละ 140,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทองประกาศ ณ วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15652493951.pdf