ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock


1. ชื่อโครงการ จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock
จำนวน 100 กระบอก / ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 580,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 พ.ค. 62
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ส. ราคาได้จากการสืบราคากลาง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
5.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
5.3 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์


ประกาศ ณ วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15653205741.pdf
15653205742.pdf