ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่ก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 1)


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. 30 แบบ 85 (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,459,780.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 3,459,780.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 1. 32208GB283-64 BEARING ราคา EA ละ 5,500.- บาท
2. B531.14.01 SHOCK ABSORBER ราคา EA ละ 24,930.- บาท
3. 531.10.03 Brake band ราคา EA ละ 21,530.- บาท
4. B531.12.13 Hub ราคา EA ละ 39,950.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
- สืบราคาจาก บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15653231261.pdf