ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำสีและทำตัวอักษร ของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR - ๒๑ จำนวน ๑๐๐ กระบอก


1. ชื่อโครงการ จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ 50 TAVOR TAR - 21
จำนวน 100 กระบอก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,320,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 พ.ค. 62
เป็นเงิน 1,320,000.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 13,200.-บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ส. ราคาได้จากการสืบราคากลาง
(1) หจก. เจ.พี.ยูเนี่ยน
(2) บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตัคชั่น จำกัด
(3) บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(4) บริษัท ดี.ซี.เอ ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
5.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
5.3 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์


ประกาศ ณ วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15653282661.pdf
15653282662.pdf