ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 2)


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. 30 แบบ 85 (แผนงานที่ 2) หมายเลข สป. WZ534.12.07 TIRE
จำนวน 50 EA
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,540,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 1,540,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคา EA ละ 30,800.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- สืบราคาจาก บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15653335781.pdf