ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,999,995.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 2,999,995.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
5.2 สืบราคาจาก บริษัท ส.สยาม เทรดดิ้ง (๒๕๕๙) จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการประกาศ ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15657567421.pdf
15657567422.pdf