ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม 193 ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน ( เกจวัดความดันแก๊สและอื่นๆ ) รวม 13 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม 193 ที่ใช้
ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน ( เกจวัดความดันแก๊สและอื่นๆ ) รวม 19 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,760,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 3 ก.ค.62
เป็นเงิน 1,760,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคากลาง
(1) บ.มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บ.ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(3) หจก. เจ.พี.ยูเนี่ยน
(4) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(5) บ.ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
5.2 จ.61 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ (ศอ.) 17/2561 ลง 3 ส.ค.61, สัญญาเลขที่ (ศอ.) 23/2561 ลง 11 ก.ย.61
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.สุชิน เรืองสมบูรณ์
6.2 ร.ต.อนุวัชร จันทฤาวัตน์
6.3 ร.ต.วิคาร ศรีอักษร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15657635231.pdf