ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อ สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม 23 รายการ


1.ชื่อโครงการ ซื้อ สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม 23 รายการ
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 9 เม.ย 62, 19 เม.ย. 62, 15 พ.ค.62
เป็นเงิน 66,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
- จ.62 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามใบสั่งเลขที่ (ศอ.) 19/2562 ลง 29 ต.ค.61
ตามสัญญาเลขที่ (ศอ.) 6/2562 ลง 24 พ.ย.61
- ส.สืบราคา
(1) บ.มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บ.ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(3) หจก.เจ.พี.ยูเนี่ยน
(4) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.นุโรจน์ พรหมประภัศร
6.2 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.3 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์
6.4 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ
6.5 ว่าที่ พ.ท. ยุทธภูมิ ภูสุข
6.6 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.7 ร.ต.ธรภัทร จูประสงค์


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15657667201.pdf