ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม 16 ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม 29 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม 16
( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม 29 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,898,449.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 19 มี.ค.62, 3 พ.ค..62
เป็นเงิน 1,898,449.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคากลาง
(1) บ.มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บ.ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(3) หจก. เจ.พี.ยูเนี่ยน
(4) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5.2 จ.62 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามสัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 1/2562 ลง 9 พ.ย.61, สัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 6/2562 ลง 14 พ.ย.61,
สัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 2/2562 ลง 9 พ.ย.61
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.2 พ.ท.นุโรจน์ พรหมประภัศร
6.3 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.4 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลแก้ว
6.5 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15657696731.pdf