ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒)


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. 113 เอ 1 , เอ 2 , เอ 3 (แผนงานที่ 2)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,700.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 2,500,700.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 สืบราคาจาก บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
5.2 สืบราคาจาก บริษัท ออโต้ เอ็นเทค โซลูชั่น จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15658426311.pdf
15658592442.pdf