ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔ คัน


๑. ชื่อโครงการ รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๒๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๑๗,๒๘๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท จีอาร์ เทคนิคอล จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15658492761.pdf