ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ ) รวม ๑๒ รายการ


1. ชื่อโครงการซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม 16 ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม 16 และ
ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 1, เอ 2 ) รวม 12 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,707,200.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 14 พ.ค. 62
เป็นเงิน 10,707,200.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ยูเนี่ยน
(5) บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.พงศ์วัชร วณิชยวรภัทร์


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15659310121.pdf