ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ)


1.ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ)
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๐๔๔,๔๙๐.- บาท
4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๕๐๒/๖๒, ๕ มิ.ย. ๖๒ ลง ๑๑ มิ.ย. ๖๒
เป็นเงินทิ้งสิ้น ๑๒,๐๔๔,๔๙๐.- บาท
5.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม
5.2 บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด
5.3 บริษัท ออโต้ซาลอน จำกัด
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.อำนาจ หนูใหญ่ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ท.สมยศ นิลทองคำ กรรมการ
6.3 ร.อ.ศรัณย์วุชร์ สุพรรณกนก กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15659373261.pdf