ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 151 แบบต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,499,997.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 1,499,997.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
5.2 สืบราคาจาก บริษัท ส.สยามเทรดดิ้ง (๒๕๕๙) จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15662871881.pdf
15662871882.pdf