ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 1) จำนวน 21 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 1) จำนวน 21 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,428,600.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 4,428,600.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 สืบราคาจาก บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15662904921.pdf
15662904922.pdf