ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 2) จำนวน 4 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 571,400.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 571,400.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2561
ลง 17 พ.ย. 60
5.2 สืบราคาจาก บริษัท นีโอ – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15662927791.pdf
15662927792.pdf