ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๕๒ ขนาด ๑๕๕ มม. อจ.ล้อยาง (CAESAR) จำนวน ๗๗ รายการ


๑. ชื่อโครงการ ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๕๒ ขนาด ๑๕๕ มม. อจ.ล้อยาง (CAESAR)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๘๓๖,๘๙๓.๗๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ พ.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๑๙,๘๓๖,๘๙๓.๗๐ บาท ราคา/หน่วย ตามที่แนบ

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท ยูไนเต็ด ดีเฟนซ์ เทคโนโลยี จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15662935881.pdf