ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 10 เครื่อง


1. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 10 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,435,300.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เป็นเงิน 9,435,300.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5.2 ราคาจาก บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.พิสัย ศรีกำเหนิด ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.อนันท์ วรรณโก กรรมการ
6.3 ร.ต.กฤติพงศ์ สุขสำราญ กรรมการและเลขานุการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15663017881.pdf
15663000662.pdf