ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อเเละสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 7 แบบ


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานยนต์ล้อเเละสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 7 แบบ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 40,000,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท ฉะเชิงเทรา ยนตรการ เซอร์วิส จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ.อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15663801951.pdf