ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) จำนวน 106 คัน


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) จำนวน 106 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,623,400.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 30,623,400.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
5.2 สืบราคาจาก บริษัท ไรท์ ซิสเต็ม จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15663974911.pdf
15663974912.pdf