ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๖๔ รายการ


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก
จำนวน ๖๔ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๙,๙๙๙.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๗๗๑/๖๒, ๒๓ เม.ย. ๖๒ ลง ๒๔ เม.ย. ๖๒
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๑,๙๙๙,๙๙๙.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๕.๑ บริษัท ชัยธเนศ จำกัด
๕.๒ บริษัท ไทยเมเจอร์โปรเจค จำกัด
๕.๓ บริษัท เบสท์ ฟอร์จูน เทรดดิ้ง จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ท.อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
๖.๓ ร.ท.นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15667863531.pdf
15667863532.pdf
15667863533.pdf
15667863534.pdf