ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์


๑. ชื่อโครงการ รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท จีอาร์ เทคนิคอล จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15667871961.pdf