ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง สิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT)


๑. ชื่อโครงการ สิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๖,๔๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๘,๐๐๖,๔๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ตามที่แนบ

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราครีเอชั่น)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๖.๒ ร.ท. ทวนชัย สติภา
๖.๓ ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15667873661.pdf