ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๖๑ รายการ


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๖๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๔๘,๙๖๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๑๙๖๒/๖๒, ๑ พ.ค. ๖๒ ลง ๒๑ พ.ค. ๖๒
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๒,๙๔๘,๙๖๐.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
๕.๒
๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.คณพศ กุสินานนท์ ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท.ชาญณรงค์ คุณวงศ์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต.ธีรวัฒน์ กล้าหาญ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15667909221.pdf
15667909222.pdf
15667909223.pdf
15667909224.pdf